arv-de-ank-logo-300px 2

 

 

arv-de-ank-logo-300px 2

Roei afspraken

Algemeenroeien-300px 2

De Ank is een roeisportvereniging (verder te noemen ARV) te Doetinchem en stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport in het algemeen.


Als lid dient men zich te houden aan de statuten en reglementen van ARV waarin ook de verplichting is opgenomen zich te houden aan het Tucht- en dopingreglement van de KNRB.

De leden dienen de aan hun verstrekte toegangscodes die het mogelijk maken het terrein en de roeiloods te betreden, niet aan derden te verstrekken.

Zo als in de statuten vermeld aanvaardt ARV geen aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen, ziekten of gevolgen daarvan welke in verenigingsverband zouden kunnen ontstaan.

Alle leden, partnerleden, cursisten, buitenleden, gastroeiers en introducés, zijn gehouden de vastgestelde regels en gegeven aanwijzingen te aanvaarden en na te leven.

Het bestuur
Zij zorgt voor een juiste organisatie van het roeien, maakt een toekomstvisie en stelt alles in het werk om deze toekomstvisie gestalte te geven.
Eens per jaar vindt een ledenvergadering plaats waarin de leden op de hoogte worden gebracht over de laatste ontwikkelingen, resultaten van het afgelopen jaar en plannen voor het nieuwe jaar. Hiertoe wordt o.a. een begroting opgesteld en hebben de leden de gelegenheid om te reageren en voorstellen te doen.
Gedurende het jaar kunnen voorstellen aangedragen worden bij het bestuur, welke in een bestuursvergadering worden besproken.

Het bestuur van de ARV kan zich laten bijstaan door andere leden en commissies als zij dit voor een goede uitvoering van hun taak nodig achten.

Iedere commissie heeft een contactpersoon binnen het bestuur waarlangs de communicatie loopt.
Relevante voorstellen van en besluiten genomen door het bestuur, worden via een nieuwsbrief aan de leden bekend gemaakt. De leden hebben te allen tijden de mogelijkheid op inspraak op commissievoorstellen.

Het lidmaatschap
Nieuwe leden dienen zich aan te leden via hiet inschrijfformulier .
De contributie is vermeld in de tarievenlijst ARV de Ank. Een lid dat niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan worden geschorst tot dat hij aan zijn  verplichtingen heeft voldaan. Voor diegenen die het financieel niet kunnen opbrengen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het “Meedoenarrangement” van de gemeente Doetinchem.

De onderscheidende leden dienen op het hierboven genoemd formulier te verklaren dat zij kunnen zwemmen. Cursisten  kunnen, tegen betaling van het geldende cursustarief gedurende 6 lessen kennismaken met de activiteiten van de roeisport. Daarna dienen zij te beslissen of zij lid worden.

De leden zijn gerechtigd tot het mee laten roeien van introducés mits deze roei-ervaring bezitten, tegen betaling van het riemengeld. Zij vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van degene die de introducés meebrengt.
ARV de Ank biedt mogelijkheid tot gastroeien. Hieronder verstaan we dat leden van andere roeiverenigingen mits aangesloten bij de KNRB,  gebruik kunnen maken van ons C-roeimateriaal en Wherrys. Glad materiaal wordt niet aan derden uitgeleend. 

Examens en bevoegdheden
Om te kunnen roeien bij de Ank en gebruik te maken van de vloot maken we gebruik van een systeem van bevoegdheden. Door middel van doen van opleiding en afleggen van een examen kunnen bevoegdheden verkregen worden.

Een roeier mag alleen roeien in boten waartoe men bevoegd is. Uitzondering is de opleidingssituatie waar een roeier onder begeleiding van een instructeur in een boot mag roeien waarvoor men de bevoegdheid wil verkrijgen.

Verder is het mogelijk om dispensatie voor een boot aan te vragen bij de examencommissie. De dispensatie wordt verleend en de roeier wordt geacht binnen een half jaar het examen af te leggen om de juiste bevoegdheid te verkrijgen.

Indien een roeier elders roei-ervaring heeft opgedaan wordt door de examencommissie bepaald wat de bevoegdheden zijn. De betreffende roeier moet aan deze commissie zijn of haar roeivaardigheden laten zien om zo het niveau te bepalen.
Bevoegdheden wordt vastgelegd in e-Captain. Elk jaar is er gelegenheid voor het doen van opleidingen. Genoemde bevoegdheid geldt ook voor deelname aan gastentochten in binnen- en buitenland, alsmede toertochten die door de KNRB worden georganiseerd.
Zie voor de mogelijke opleidingen, exameneisen en kwalificaties de website van wsv De Ank onder het tabblad roeien.

Gebruik materiaal
Voordat men uitvaart dient te allen tijden daarvan melding gemaakt te worden in het bootreserveringssysteem.

De boten dienen na gebruik zorgvuldig gereinigd en gedroogd teruggezet worden in de loods opdat vuil water niet kan aankoeken en vroegtijdige veroudering kan veroorzaken.
Bij regelmatige nalatigheid kan het betreffende lid (of groep) door de commissaris materiaal, corvee, of in het ernstigste geval een boete worden opgelegd.

Indien er schade aan de boot ontstaat, wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt via e-Captain. In afwachting van het herstel dient de betrokken roeier via een brief op de desbetreffende boot de schade kenbaar te maken. Er mag nooit uitgevaren worden met een boot die schade heeft waardoor er gevaar voor de roeiveiligheid bestaat dan wel de boot verder wordt beschadigd.

Om het materiaal te beschermen en voor de veiligheid van de roeiers mag er onder bepaalde omstandigheden niet geroeid worden. Zie hiervoor de website van wsv De Ank onder het tabblad roeien > roeitijden.

Botenhuis (roeiloods)
Een ieder die als laatste het botenhuis verlaat dient deze goed verzorgd en afgesloten achter te laten. De loods dient altijd afgesloten te worden met de daarvoor bestemde sleutel die via een code wordt opgeborgen in het code-sleutelkastje.

Ieder lid draagt mede de zorg en verantwoordelijkheid voor de orde en netheid in en om de loods. Op verzoek van het bestuur helpen de leden bij toerbeurt mee de ruimte schoon te houden en onderhoud aan de boten te verrichten.
Gebruik van de loods en het materiaal van de vereniging voor andere doeleinden, dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld vereist toestemming van het bestuur.

Vloot
De vloot van de Ank bestaat uit verschillende type boten welke worden onderhouden door de commissaris materiaal. Het is mogelijk een eigen boot aan te schaffen enkel voor eigen gebruik en in de loods te plaatsen. Dit kan echter alleen in overleg met het bestuur. Voor het plaatsen van eigen boten in de loods wordt huur in rekening gebracht door wsv De Ank.

Daarnaast is het mogelijk om een boot voor eigen rekening aan te schaffen en beschikbaar te stellen voor overige roeiers. In dat geval wordt huur, verzekering en onderhoud betaald door de vereniging. Ook hiervoor geldt dat een aanschaf en plaatsing in de loods enkel kan na toestemming van het bestuur.

roeipakje-250pxVerenigingskleur en kleding
Het tenue bestaat uit een wit shirt, bevattende aan borst- en rugzijde, van rechterschouder naar linker heup drie diagonale strepen waarvan de buitenste blauw van kleur zijn en de binnenste geel is. De broek is blauw met een gele streep op beide zijkanten. Deze roeispecifieke kleding is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen zeker aan diegenen die elders toertochten roeien. Clubkleding is verplicht wanneer men deelneemt aan wedstrijden. Een wedstrijdleiding kan een roeier en-of team, bij het niet of onvoldoende dragen ervan berispen of diskwalificeren.